Algemene praktijkvoorwaarden

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

 1. De praktijk: Vitabeij, Adviesbureau Voeding, Gezondheid en Vitaliteit.
 2. De cliƫnt; de wederpartij van praktijk Vitabeij, Adviesbureau Voeding, Gezondheid en Vitaliteit.
 3. Incidentele adviezen: diagnose, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/ natuurgeneeskundige in opdracht van client worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de client anderzijds zijn uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van de prijsafspraak c.q.het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat client de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de client.
 3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen therapeut/natuurgeneeskundige en de client komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door client of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijziging.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • De wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beeindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de client wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de client geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de client 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de client 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van client wordt verschoven naar een latere datum is client bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij/zij dit eveneens uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de client de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de client die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voorzover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cllient verstrekken, met inachtneming van de Wet op de privacy.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten, supplementen, medicijnen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de desbetreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere clienten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
 2. Dienstverlening voor clienten kan ook door therapeut/natuurgeneeskindige, volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 3. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de client binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut/natuurgeneeskundige te betalen.
 5. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de client, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de client tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De client is met voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de client. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de client voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijjk voorzover schade voortvloeit uit het feit dat de client door therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan client.
 6. De client is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.
 7. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen c.q. medicijnen. De leverancier van deze supplementen c.q. medicijnen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut/natuurgeneeskundige zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige, die tot de competentie van de Rechtbank behoren is uitsluitend de Rechtbank Almelo bevoegd.

Plaats: Delden
Datum: 01-01-2012

Ingeschreven bij de K.v.K. te Enschede onder nr. 52108171

http://vitabeij.nl/v2/wp-content/uploads/2015/08/circadian_logo.jpg.png